آنچه باید از کلاس بدانید:

تمرینات بدنی تناوبی تنشی یا SIT

روش تمرینی بسیار مؤثریست برای
کاهش چربی بدن
افزایش سرعت
افزایش VO2 MAX
بالا بردن آمادگي جسمانی
و نیازی به وسیلۀ خاصی ندارند.

SIT با شقایق

  • تمرینات بدنی تناوبی تنشی توسط شقایق عابدی، به صورت خصوصی ویژه بانوان برگزار می شود.
  • 12 جلسه تمرینی (در هفته ۳ نوبت) به مدت ۴۵ دقیقه الی ۱ ساعت می‌باشد.
  • هر جلسه ی تمرین شامل: گرم کردن، تمرین اصلی و سرد کردن می‌باشد.
  • در هر نوبت تمرین اصلی؛ ورزشکار کار با وزنه،حرکات مبتنی بر وزن بدن و همچنین حرکات هوازی را انجام خواهد داد.
  • اگر نمی توانید باشگاه بروید و یا وسایل ورزشی در دسترس ندارید با وزن بدنتان می‌توانید این تمرینات را انجام دهید.

برای خرید و شرکت در دوره کلیک کنید: