بهترین برنامه تمرین در منزل ۱

بهترین برنامه تمرین در منزل ۱

در این دوره آموزشی ۲۱ روز برای تمرین در نظر گرفته شده است. روزهایی که برای آن تمرینی در نظر گرفته نشده است به منزله روز استراحت شما تلقی می‌شود.