بهترین برنامه بدنسازی در خانه ۲

بهترین برنامه بدنسازی در خانه ۲

در این دوره آموزشی ۱۰ روز برای تمرین در نظر گرفته شده است. روزهایی که برای آن تمرینی در نظر گرفته نشده است به منزله روز استراحت شما تلقی می‌شود.