آنچه در این مقاله می خوانید

برنامه مریم احمدی


شمارهنام حرکتتعداد
حرکت اول +
حرکت دوم
THE WORLD’S GREATEST STRETCH
THE WORLD’S GREATEST STRETCH
۳ * (۶ تا ۸) بار
۳ * (۶ تا ۸) بار
حرکت دومHAMSTRING EXTENSION۳ * (۶ تا ۸) بار
حرکت سومSQUAT INT ROTATION۳ * (۶ تا ۸) بار
حرکت چهارمQUADRUPED ROTATION۳ * (۶ تا ۸) بار
حرکت پنجمCAT COW۳ * (۶ تا ۸) بار
حرکت ششمTHREAD THE NEEDLE۳ * (۶ تا ۸) بار