آنچه در این مقاله می خوانید

برنامه مریم احمدی


شمارهنام حرکتتعداد
حرکت اول +
حرکت دوم
THE WORLD’S GREATEST STRETCH
THE WORLD’S GREATEST STRETCH
3 * (6 تا 8) بار
3 * (6 تا 8) بار
حرکت دومHAMSTRING EXTENSION3 * (6 تا 8) بار
حرکت سومSQUAT INT ROTATION3 * (6 تا 8) بار
حرکت چهارمQUADRUPED ROTATION3 * (6 تا 8) بار
حرکت پنجمCAT COW3 * (6 تا 8) بار
حرکت ششمTHREAD THE NEEDLE3 * (6 تا 8) بار