آنچه در این مقاله می خوانید

جدول کالری انواع غلات


جدول کالری انواع غلات

ماده غذایی مقدار کالری
برنج سفید پختهیک کفگیر۲۵۰
برنج سفید پخته۱۰۰گرم۱۲۰
برنج سفید خام۱۰۰گرم۱۳۰
برنج قهوه ای۱۰۰گرم۱۱۰
برنج قهوه ای۱ فنجان (۱۹۵ گرم)۷۵۷
نان بربریهر کف دست ۷۵ – ۸۰
نان تافتونهر کف دست۳۵ 
نان لواشهر کف دست۲۵
نان سنگکهر کف دست ۷۵ – ۸۰
نان باگتهر برش 30 گرم (شیرین نشده)۷۵
نان تستهر یک برش متوسط۸۰
نان جوهر کف دست ۷۵ – ۸۰
نان سوخارییک تکه متوسط(شیرین نشده) ۳۵ – ۴۰
نان همبرگری30 گرم۸۰
جو۱ فنجان (۱۵۷ گرم)۵۵۶
گندم سیاه۱ فنجان (۱۷۰ گرم)۵۸۳
وافل ذرت۱ وافل (۴۰ گرم)۱۱۰
آرد ذرت۱ فنجان (۱۲۲ گرم)۴۴۲
نشاسته ذرت۱ فنجان (۱۲۸ گرم)۴۸۸
کراکر۱ کراکر (۷ گرم)۳۵
دانه کتان۱ فنجان (۱۶۸ گرم)۸۹۷
گلوتن(۲۸ گرم)۱۰۴
گندم خراسان (کاموت)۱ فنجان (۱۸۶ گرم)۶۲۷
دانه ارزن۱ فنجان (۱۲۸ گرم)۴۸۴
آرد دانه ارزن۱ فنجان (۱۴۰ گرم)۵۲۱
سبوس جو دوسر۱ فنجان (۹۴ گرم)۲۳۱
کینوا۱ فنجان (۱۷۰ گرم)۶۲۶
گندم آلمانی۱ فنجان (۱۷۴ گرم)۵۸۸
سبوس گندم آلمانی۱ فنجان (۱۶۰ گرم)۲۸۳
دانه آفتاب گردان۱ فنجان (۱۴۰ گرم)۸۱۸
سبوس گندم۱ فنجان (۵۸ گرم)۱۲۵
جوانه گندم۱ فنجان (۱۱۳ گرم)۴۳۲
گلوتن گندم۱ tsp (3 گرم)۱۰
نشاسته گندم۱ فنجان (۱۶۷ گرم)۶۰۱
گندم سبوس دار۱ فنجان (۱۱۰ گرم)۳۸۶