آنچه در این مقاله می خوانید

جدول کالری انواع ماهی


جدول کالری انواع ماهی

ماده غذایی مقدار کالری
اردک ماهی  ۱۰۰ گرم۸۸
ازون برون  ۱۰۰ گرم ۱۱۵
خاویار  ۱۰۰ گرم ۲۵۲
خرچنگ  ۱۰۰ گرم ۸۷
سفره ماهی  ۱۰۰ گرم ۱۱۷
شاه ماهی  ۱۰۰ گرم ۱۵۸
میگو  ۱۰۰ گرم ۱۰۶
ماهی تن  ۱۰۰ گرم ۱۰۳
ماهی حلوا  ۱۰۰ گرم ۹۰
ماهی ساردینکنسرو شده در روغن  ۱۰۰ گرم ۸۲۰
ماهی سالمونقرمز نروژی  ۱۰۰ گرم ۱۶۸
ماهی سرخو  ۱۰۰ گرم ۱۰۰
شمشیر ماهی  ۱۰۰ گرم ۱۲۰
صدف  ۱۰۰ گرم ۸۶
کیلکا  ۱۰۰ گرم ۱۵۸
کوسه  ۱۰۰ گرم ۱۳۰
گربه ماهی  ۱۰۰ گرم ۱۰۵
لابستر  ۱۰۰ گرم ۹۰
ماهی سفید  ۱۰۰ گرم ۱۳۴
ماهی قزل آلا  ۱۰۰ گرم ۱۳۸
ماهی کپور  ۱۰۰ گرم ۱۶۲
ماهی کفشک  ۱۰۰ گرم ۹۰
ماهی مرکب  ۱۰۰ گرم ۱۷۵
ماهی هامور  ۱۰۰ گرم ۹۲
ماهی خارداربخار پز  ۱۰۰ گرم ۱۱۷
ماهی روغنیبخار پز  ۱۰۰ گرم ۱۰۵
ماهی آزادبخار پز  ۱۰۰ گرم ۲۰۶
نیزه ماهیبخار پز  ۱۰۰ گرم ۱۵۵