آنچه در این مقاله می خوانید

جدول کالری انواع گوشت


جدول کالری انواع گوشت

ماده غذایی مقدار کالری
سینه مرغ خام با پوست ۱۰۰ گرم۱۷۲
سینه مرغ خام بدون پوست ۱۰۰ گرم۱۱۰
بال مرغ خام با پوست ۱۰۰ گرم۲۲۲
بال مرغ خام بدون پوست  ۱۰۰ گرم ۱۲۶
ران مرغ خام با پوست  ۱۰۰ گرم ۲۱۱
ران مرغ خام بدون پوست  ۱۰۰ گرم ۱۱۹
دل مرغ خام  ۱۰۰ گرم ۱۵۳
جگر مرغ خام  ۱۰۰ گرم ۱۱۶
گوشت بوقلمون خام با پوست  ۱۰۰ گرم ۱۴۱
گوشت بوقلمون خام بدون پوست  ۱۰۰ گرم ۱۱۲
سینه بوقلمون خام با پوست  ۱۰۰ گرم ۱۵۷
ران بوقلمون خام با پوست  ۱۰۰ گرم ۱۴۴
دل بوقلمون خام  ۱۰۰ گرم ۱۴۰
جگر بوقلمون خام  ۱۰۰ گرم ۱۲۸
ران شترمرغ خام  ۱۰۰ گرم ۱۱۱
فیله شترمرغ خام  ۱۰۰ گرم ۱۲۳
گوشت بلدرچین خام با پوست  ۱۰۰ گرم ۱۹۲
گوشت بلدرچین خام بدون پوست  ۱۰۰ گرم ۱۳۴
گوشت اردک خام با پوست  ۱۰۰ گرم ۴۰۴
گوشت اردک خام بدون پوست  ۱۰۰ گرم ۱۳۲
گوشت غاز خام با پوست  ۱۰۰ گرم ۳۷۱
گوشت غاز خام بدون پوست  ۱۰۰ گرم ۱۶۱
گوشت قرقاول خام با پوست  ۱۰۰ گرم ۱۸۱
گوشت قرقاول خام بدون پوست  ۱۰۰ گرم ۱۳۳
ران بره خام  ۱۰۰ گرم ۲۰۱
راسته بره خام  ۱۰۰ گرم ۱۳۴
دنده بره خام  ۱۰۰ گرم ۱۶۹
زبان بره خام  ۱۰۰ گرم ۲۲۲
جگر بره خام  ۱۰۰ گرم ۱۳۹
دل بره خام  ۱۰۰ گرم ۱۲۲
قلوه بره خام  ۱۰۰ گرم ۹۷
مغز بره خام  ۱۰۰ گرم ۱۲۲
گوشت گوسفند خام  ۱۰۰ گرم ۲۳۴
گوشت بز خام  ۱۰۰ گرم ۱۰۹
گوشت آهو خام  ۱۰۰ گرم ۱۲۰
گوشت خرگوش خام  ۱۰۰ گرم ۱۳۶
فیله خوک خام  ۱۰۰ گرم ۱۲۰
دنده خوک خام  ۱۰۰ گرم ۲۸۶
راسته گوساله خام  ۱۰۰ گرم ۱۱۶
دنده گوساله خام  ۱۰۰ گرم ۱۲۰
ران گوساله خام  ۱۰۰ گرم ۱۰۸
جگر گوساله خام  ۱۰۰ گرم ۱۲۵
دنده گاو خام  ۱۰۰ گرم ۱۷۳
راسته گاو خام  ۱۰۰ گرم ۱۳۵
ران گاو خام  ۱۰۰ گرم ۱۲۸
جگر گاو خام  ۱۰۰ گرم ۱۳۵
دل گاو خام  ۱۰۰ گرم ۱۰۹
قلوه گاو خام  ۱۰۰ گرم ۱۰۲
زبان گاو خام  ۱۰۰ گرم ۲۲۲