آنچه در این مقاله می خوانید

رشد عضلات پشت و زیر بغل


عضلات پشت و زیر بغل

از نظر عملکردی و برای برآوردن اهداف رشته پرورش اندام ، پشت سه بخش در نظر گرفته می شود که همانند قطعات سه گوش لایه دوزی شده یک لحاف است.

بخش بالایی پشت از عضله بزرگ سه گوش مانندی به نام عضله ذوزنقه ای (تراپزیوس Trapezius ) ساخته شده است .

آنچه در این مقاله می خوانید

عضلات پشت و زیر بغل

منشأ این عضله از بالاترین نقطه ستون فقرات ، از جمجمه تا آخرین دنده ها ( یعنی تمام مهره های گردنی و سینه ای) امتداد دارد .

تارهای بالایی عضله ذوزنقه ای ( در گردن ) به لبه خارجی شانه روی ترقوه ، زائده آخرمی و کتف متصل شده است .

تارهای بخش میانی و پایینی ذوزنقه ( در بخش بالای پشت ) به استخوان کتف ( تیغه شانه ) متصل می شوند.

بخش بالایی ذوزنقه با بالا بردن و چرخش کتف به حرکات بالا انداختن و دور شدن شانه کمک می کند .

بخش میانی ذوزنقه کتف ها را به هم نزدیک می کند و شانه ها را به طرف عقب می کشد ، بخش پایینی ذوزنقه کتف را به پایین حرکت می دهد.

بخش زیرین عضله ذوزنقه ای شامل سه عضله است که تکیه گاه کتف به ستون مهره ها

هستند. بالا برنده کتف (لواتور اسکاپولا levator scapulae

متوازی الاضلاع ( رومبوئید Rhomboids ) بزرگ و متوازی الاضلاع کوچک.

عضلات بالا برنده کتف به بخش بالایی ذوزنقه برای حرکت بالا بردن کتف کمک می کنند .

عضلات پشت و زیر بغل

بخش میانی عضلاتی پشت

بخش میانی پشت شامل عضله پشتی بزرگ ( لاتیسیموس دورسی Latissimus Dorsi ) است که یک عضله بادبزنی شکل پهن است .

این عضله از نیمه پایینی ستون مهره ها و برجستگی پشتی استخوان لگن (ستیغ خلفی استخوان لگن) شروع می شود.

از این منشأ عریض تارهای عضله پشتی بزرگ به هم نزدیک می شوند و تاندون نوار مانندی را ایجاد می کنند که به بخش بالایی استخوان بازو ( نزدیک تاندون عضله سینه ای بزرگ ) متصل می شود.

عضلات پشت و زیر بغل

با انقباض پشتی بزرگ ، حرکت در مفصل شانه به وجود می آید . پشتی بزرگ بازو را به پایین و عقب ( باز شدن شانه ) می کشد .

از این رو در تمریناتی مانند کشش زیر بغل با دستگاه ، بارفیکس و حرکات پارویی به خوبی تقویت می شود . همچنین پشتی بزرگ بازو را به پهلوی بدن می چسباند ( نزدیک شدن ) .

بخش پایین عضلات پشت

بخش پایین پشت از عضلات راست کننده ستون مهره ها ( یا خاجی شوکی erector spinae ) تشکیل شده که در تمام طول ستون مهره ها، امتداد می یابند .

در ناحیه کمری ، عضلات راست کننده ستون مهره ها به سه دسته تقسیم می شوند:

خاصره ای دنده ای Iliocostalis ، طویل Longissimus و شوکی Spinalis .

این عضلات رکن قدرت بخش پایینی پشت هستند که سبب ثبات ستون مهره ها

راست کردن بالاتنه و قوس ستون مهره ها به عقب می شود .

عملکرد عضلات پشت

عضلات ذوزنقه ای و پشتی بزرگ در حرکات شانه و بازو نقش عمده ای ایفا می کنند .

عضلات خاجی مهره ای سبب حرکات ستون مهره ها و بالاتنه می شوند .

تمریناتی که عضلات پشت را تقویت می کنند عبارتند از:

  • بالا انداختن شانه ( شراگ)
  • زیربغل با سیم کش
  • بارفیکس
  • حرکات پارویی و فیله کمر ( باز کردن کمر).

عضلات پشت و زیر بغل

حرکت لیفت مرده یا دد لیفت Dead lift تمرین ترکیبی و چند مفصلی است که تمام عضلات پشت را در بر می گیرد .