آنچه در این مقاله می خوانید

گینر سولید مس گلد کور لاین ترک نوتریشن ( 4000 گرم )


گینر گلد کور لاین سولید مس ترک نوتریشن یـک محصـول بـر پایـه کربوهیـدرات و پروتئیـن اسـت کـه بـرای تمریـن ورزشـکارانی کـه سـعی در افزایـش حجم تـوده های عضلانی دارنـد ، طراحـی شـده اسـت. ایـن محصـول حـاوی زنجیـره هـای کربوهیـدرات هـای کوتـاه ، متوسـط و طولانی و پروتئیـن مـی باشـد. لازم اسـت بدانیـم ایـن محصـول منبعـی غنـی از پروتئیـن مـی باشـد کـه بـه افزایـش و حفـظ تـوده های عضـلات کمـک مـی کنـد. MASS SOLID عـلاوه بـر مـوارد ذکر شده حـاوی ویتامیـن هـای مـورد نیـاز در رژیـم غذایـی روزانـه نیـز است.. ایـن محصـول در طعـم هـای وانیـل ، تـوت فرنگـی و شـکالات بـرای ورزشـکاران ارائـه مـی گـردد.

توصیه های لازم در خصوص مصرف گینر گلد کور لاین سولید مس ترک نوتریشن :

از بهتریـن ترکیبـات بـرای افـرادی کـه در دوره عضلـه سـازی هسـتند و فرصـت کافــی بــرای مصــرف چندیــن وعــده غذایــی در روز را ندارنــد . بــا یــک وعــده
مصـرف ایـن مکمـل مقـدار زیـادی کالـری وارد بـدن مـی کنیـد کـه یکـی از بهتریـن گزینـه هـای بعـد از تمریـن بـرای افـراد لاغر محسوب می شود.

دستورالعمل مصرف گینر SOLID MASS ترک نوتریشن :

1 وعده SOLID MASS ترک نوتریشن را با 250 میلی لیتر آب و یا شیر حل کرده و با توجه به نیاز بدنتان ، روزانه 3 الی 4 وعده میل کنید.

  • در روزهای تمرین : اولین وعده را صبح زود ، دومین وعده را تا 1.5 ساعت پس از اتمام تمرین و الباقی وعده ها را مابین وعده های غذایی میل کنید.
  • در روزهای استراحت : اولین وعده را صبح زود و الباقی وعده ها را مابین وعده های غذایی میل کنید.

نحوه نگهداری محصول :

این محصول را در مکانی خشک و در دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد در یک بسته بندی سفت و محکم نگه دارید. دور از دسترس اطفال نگه دارید.

هشدار :

  1. سعی کنید بیشتر از حد مجاز مصرف نکنید!
  2. از این محصول به عنوان جایگزین رژیم های متنوع استفاده نکنید.
  3. کودکان ، زنان باردار یا شیرده نباید از این محصول استفاده کنند.
  4. رژیم غذایی متنوع و متعادل و سبک زندگی سالم در کنار مصرف این مکمل بسیار حائز اهمیت است
عناصر تشکیل دهندهدر 100 گرم
مقدار انرژی380 کیلو کالری
چربی0.44 گرم
چربی اشباع شده از اسیدهای چرب0.2 گرم
کربوهیدرات80.24 گرم
کربوهیدرات ناشی از قند24.69 گرم
پروتئین13.78 گرم
نمک0.2 گرم
ویتامین C20 میلی گرم
ویتامین B34 میلی گرم
ویتامین E3 میلی گرم
ویتامین B51.5 میلی گرم
ویتامین B60.35 میلی گرم
ویتامین B20.35 میلی گرم
ویتامین B10.28 میلی گرم
فولیک اسید50 میکرو گرم
بیوتین12 میکرو گرم
ویتامین B120.63 میکرو گرم
مالتودکسترین62.96 گرم
کنسانتره پروتئین وی15,79 گرم
دکستروز11.84 گرم
نشاسته برنج5,79 گرم